Terdetik di hati untuk berkongsi nota ini selepas menziarahi bapa saya petang tadi. Saya kongsi bersama nota yang merupakan sedutan dari buku saya ‘Seindah Solat Nabi’.

Semoga ia bermanfaat buat mereka yang mempunyai ibu bapa yang mempunyai situasi yang sama atau mereka yang mempunyai kondisi seperti ini.

Kes Studi 5: Solat Orang Yang Sentiasa Dalam Keadaan Berhadas

Bagi keadaan orang yang sentiasa berhadas seperti mereka yang mempunyaimasalah kencing tak lawas, sering buang angin atau wanita yang dalam keadaanistihadhah. Dalam hal ini, Islam memberikan jalan keluar dari sudut keringananatau rukhsah. Fleksibiliti ini mengambil kira keadaan individu yang mempunyaimasalah sentiasa dalam keadaan bernajis ini, kerana tanpa keringanan tersebut,nescaya sebarang individu yang baligh tidak dapat mendirikan solat, keranasyarat sah solat ialah bersih dari najis.

Atas dasar itu, ketika mengambil wudhuk hendaklah diniatkan bagi mengharuskannyamendirikan solat.

Menurut mazhab Shafii, golongan ini diperlukan mengambil wudu bagi setiap kalihendak menunaikan solat fardhu, dan disyaratkan pula wudhu itu diambil sebaiksahaja masuk waktu solat. Wudhuk yang tersebut itu pula hanya sah bagi satusolat fardu sahaja dan tidak boleh digunakan bagi solat fardu yang lain. Adapunjika ingin dikerjakan solat sunnah selepas mendirikan solat Fardu maka ia tidakmengapa, walaupun solat sunnah tersebut didirikan berulang-ulang kali.[1]Perkara yang sama juga boleh diaplikasikan bagi mereka yang sering tidak dapatmengawal sentiasa keluar angin.[2]

Pada masa yang sama, bagi mereka yang sentiasa berhadas ini dikehendakiuntuk beristinja dahulu sebelum mengambil wudhuk, dan selepas itu membalutkemaluan mereka dengan tisu bagi lelaki agar dapat mengelakkan najis tersebutdaripada mengotori pakaian mereka. Dan hendaklah juga diniatkan wuduk tersebutdengan tujuan untuk mengharuskan ibadah solat, kerana wuduk yang dilakukanbukanlah sebenar-benar wuduk hakiki. [3]Perkara yang sama juga boleh diaplikasikan untuk masalah istihadhah bagi kaumwanita. [4]

[1] ‘Abd al-Rahman al-Jazairi (1990), Kitabal-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, j.1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h.95-96.

[2] Dr. Wahbah al-Zuhayli (1989), al-Fiqh al-Islami WaAdillatuhu, j. 1. Damsyik: Dar al-Fikr, h. 266.

[3] ‘Abd al-Rahman al-Jazairi (1990), Kitabal-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, j.1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h.95-96.

[4] Ibid. h. 120

About abahyasir

A religious worker, blogger, Ex-Kadi, counsellor, columnist, book writer and finally a true Kopite! http:/facebook.com/abahyasir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s